Strategy

Det är nu det avgörs vem som går vinnande ur krisen

28 februari 2023
Rasmus Thomsen, CEO, ANOTHER MEDIA GROUP
I ett ständigt skiftande affärslandskap är förändring det enda vi med säkerhet kan förutspå. Att anpassa sig är avgörande för företag som vill hålla sig levande på marknaden. Att sitta still i båten riskerar att bli det som får dig att sjunka.

Enligt finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget står Sverige inför en lågkonjunktur som bedöms hålla i sig till 2025. Minskad efterfrågan, minskade intäkter och svårigheter att upprätthålla lönsamheten är några av de utmaningar många av oss står inför. Men i tuffa tider finns det också en möjlighet att växa och stärka sin position på marknaden. För att göra det krävs det att företagare anpassar sig till de nya förhållandena, istället för att bli paralyserade inför den nya verkligheten.

Strypt marknadsbudget är sällan rätt väg att gå
När kunderna blir mer restriktiva med sina inköp är det lätt att hamna i en nedåtgående spiral av minskade intäkter och strypta marknadsbudgetar. Men att minska marknadsföringsbudgeten i en lågkonjunktur utan att ta hänsyn till konsekvenserna kan vara en strategi som tenderar att skapa större nackdelar än fördelar. Bläddrar vi tillbaka i historieböckerna är bevisföringen för detta stor. Dessutom finns det mängder med forskning som styrker tesen om att framgångsrika företag snarare ser lågkonjunkturer som en möjlighet att ta marknadsandelar, än ett tillfälle att dra i handbromsen. Det innebär dock inte att besparingar och justeringar inte kan komma att bli nödvändiga för att säkerställa företagets överlevnad. Men vi måste ta i beaktning att sådana åtgärder har konsekvenser. Vad händer när företaget inte längre lyckas hålla sig relevant på grund av minskad eller utebliven marknadsföring? 

Marknadsförare och företagsledare behöver därför motstå den naturliga instinkten från styrelser och ledning att dra åt svångremmen och istället reflektera över hur kommande insatser kan möta kundernas nya behov och förutsättningar. Till vår hjälp har vi en uppsjö av analysverktyg som kan hjälpa oss förstå kundernas nya behov och beteende bättre. Företag som lyckas fokusera på kundbehoven, reglerar marknadsbudgeten med precision och snabbt justerar strategier, taktiker och produktutbud utifrån skiftande efterfrågan, är mer benägna än andra att blomstra både under och efter en lågkonjunktur.

"

Det är omöjligt för företag att förlita sig på gamla sanningar.

Framtidsorienterad närvaro ett måste 
En tid av snabba förändringar ställer högre krav på företagsledare att våga tänka utanför boxen. Det gäller inte enbart i lågkonjunktur. Vi är under konstant förändring och utveckling, vilket inte minst märktes under coronapandemin som förändrade marknader över en natt. Dessutom utvecklas det digitala landskapet i en allt snabbare takt vilket gör det omöjligt för företag att förlita sig på gamla sanningar. Alla dessa förändringar omformar traditionella marknader och gör att vi behöver öka vår framtidsorienterade närvaro och bortse från mycket av det vi trodde vi visste. 

Det vi kanske främst kan lära oss av historien är att det är nu det avgörs vem som bäst kan anpassa sig till det nya landskapet – och kommer ut som vinnare på andra sidan. Företag som inte lyckas anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och kundbeteenden riskerar att tappa marknadsandelar och kunder till konkurrenter som vågar satsa. Frågan är, vilken sida av den verkligheten vill du vara på?

Rasmus Thomsen

Rasmus Thomsen

CEO, ANOTHER MEDIA GROUP

rasmus@anothermedia.se